Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Een gezonde hechting tussen ouder en kind wordt gezien als beschermende factor in de ontwikkeling van kinderen.

Zing en Groei verbetert de interactie tussen ouder en kind en bevordert daarmee de hechting. Zing en Groei vergroot de draagkracht en zelfredzaamheid van ouders en stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen is een goede relatie met de primaire opvoeder cruciaal. Willen we kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen, moeten we de opvoeders ondersteunen in het opbouwen van een sterke en liefdevolle band met hun kind.

Zing en Groei is ontwikkeld voor gezinnen met kinderen  van 0 tot en met 5 jaar bij wie een of meer risicofactoren voor het ontwikkelen van een onveilige gehechtheid aanwezig zijn.

Zing en Groei kan ingezet worden als preventieve ondersteuning en als (specialistische) behandeling.

Risicofactoren kind:

 • ‘Moeilijk’ temperament
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Verstandelijke of lichamelijke beperking
 • (Vermoeden van) autisme spectrum stoornis

Risicofactoren Ouder:

 • Opvoedstress
 • Opvoedmoeilijkheden
 • Psychosociale problemen
 • Psychiatrische diagnose
 • Lichte verstandelijke beperking
 • Adolescent ouderschap

Overige factoren:

 • Herhaaldelijke en/of langdurige ziekenhuisopname
 • Adoptie
 • Pleegzorg

HOE WERKT HET?

Zing en Groei bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten voor ouder en kind. In deze bijeenkomsten worden muzikale activiteiten (zingen, spelen, dansen, luisteren) ingezet om ouders te helpen sensitief en responsief op hun kind te reageren, hun kind te stimuleren en op positieve wijze grenzen te stellen. Zing en Groei legt de nadruk op positieve ouder-kind ervaringen en bevordert op speelse wijze de binding tussen ouder en kind.

Zing en Groei kan individueel en in de groep worden aangeboden. Voorafgaand en na afloop van het programma wordt bij ouders de verkorte versie van de opvoedingbelastingvragenlijst (OBVL-K) afgenomen. Ook vullen ouders na afloop een korte tevredenheidsenquête in.

HOE KAN IK VERWIJZEN?

Neem voor aanmelding en doorverwijzing direct contact op met de Zing en Groei therapeut bij u in de buurt. Indien in uw regio deelname aan Zing en Groei door de gemeente wordt vergoed, dient u de gebruikelijke verwijsroute voor behandelingen binnen de jeugdwet te volgen.

RESULTATEN

Onderzoek toont aan dat ouder-kind muziektherapie effectief is in de behandeling van jonge kinderen met lichamelijke, psychische en gedragsproblemen en in de ondersteuning van risicogezinnen. Ouder-kind muziektherapie verbetert de ontwikkeling en het gedrag van het kind, de opvoedvaardigheden en het welbevinden van ouders, en de ouder-kind interactie en relatie.

Eerste onderzoeksresultaten uit Nederland laten zien dat ouders en verwijzers Zing en Groei als zinvol, effectief en plezierig ervaren. De tevredenheid van ouders en verwijzers is hoog. De door ouders ervaren opvoedbelasting lijkt te verminderen. De muziektherapeuten observeren verbeteringen op het gebied van ouderlijke sensitiviteit, betrokkenheid en acceptatie. In de groepen gaan ouders nieuwe contacten met elkaar aan.

Zie voor meer informatie de Factsheet of het volledige Eindrapport.

Zing en Groei